Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla obszaru działania Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

 

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Mając powyższe na uwadze, wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

            Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 )

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 72) Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piły, 64-920 Piła,  Plac Staszica 10; Bank PKO BP S.A. numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291;

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439)"

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł,
 • za zmianę wpisu - 25 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
 • za wykreślenie z rejestru (wydanie decyzji) - 10 zł*

*Na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021poz. 72)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Wpis dokonuje się w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków, termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

***

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje o konieczności terminowego składania sprawozdań za pośrednictwem bazy BDO w terminie do 31 stycznia. Sprawozdania złożone w formie papierowej do Biura Związku nie będą honorowane.


Dokumenty do pobrania:

Data utworzenia: 2013-06-25 11:03:15  |   Odwiedzin: 11281  |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-15 11:22:12  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Matusiak Andrzej 2021-10-15 11:22:12 aktualna 25
Matusiak Andrzej 2021-06-24 09:18:54 edycja 24
Matusiak Andrzej 2021-02-25 11:45:26 edycja 23
Matusiak Andrzej 2021-02-03 11:31:19 edycja 22
Matusiak Andrzej 2020-10-23 13:41:34 edycja 21
Matusiak Andrzej 2020-08-06 10:48:08 edycja 20
Matusiak Andrzej 2020-08-03 08:29:15 edycja 19
Matusiak Andrzej 2020-01-30 11:49:23 edycja 18
Matusiak Andrzej 2019-04-08 11:24:43 edycja 17
Matusiak Andrzej 2017-05-25 13:39:53 edycja 16
Matusiak Andrzej 2017-05-25 13:39:53 edycja 15
Matusiak Andrzej 2017-04-28 08:47:45 edycja 14
Matusiak Andrzej 2016-08-25 08:21:33 edycja 13
Matusiak Andrzej 2016-08-25 08:21:33 edycja 12
Matusiak Andrzej 2016-08-02 10:29:44 edycja 11
Matusiak Andrzej 2016-08-01 14:36:39 edycja 10
Matusiak Andrzej 2015-07-14 09:11:03 edycja 9
Matusiak Andrzej 2015-07-14 09:11:03 edycja 8
Matusiak Andrzej 2015-07-14 09:11:03 edycja 7
Matusiak Andrzej 2015-07-14 09:11:03 edycja 6
Matusiak Andrzej 2015-05-04 11:55:11 edycja 5
Matusiak Andrzej 2015-05-04 11:55:11 edycja 4
Matusiak Andrzej 2015-05-04 11:52:26 edycja 3
Matusiak Andrzej 2015-05-04 11:46:21 edycja 2
Matusiak Andrzej 2013-06-25 11:03:15 utworzenie 1