Członkowie Zgromadzenia

STATUT Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Zgromadzenie

§ 9. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą, z zastrzeżeniem ustępu 4, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) reprezentujący Uczestników Związku.

2. W skład Zgromadzenia, poza osobami, o których mowa w ust. 1, wchodzą dodatkowi przedstawiciele, których prawo wyznaczenia przysługuje: 1) Miastu Piła – 9 dodatkowych przedstawicieli; 2) Gminie Wyrzysk – 1 dodatkowego przedstawiciela.

3. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza i odwołuje właściwy organ stanowiący Uczestnika Związku, o którym mowa w ust. 2. Odwołanie dodatkowego przedstawiciela jest równoznaczne z pozbawieniem go wszystkich funkcji pełnionych w organach Związku.

4. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwy organ stanowiący Uczestnika Związku może powierzyć reprezentowanie Uczestnika Związku w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo radnemu.

§ 10. Wystąpienie Uczestnika Związku ze Związku powoduje pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich pełnionych funkcji w organach Związku.

§ 11. 1. Kadencja członka Zgromadzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, trwa do czasu wygaśnięcia jego mandatu w gminie, którą reprezentuje.

2. Kadencja dodatkowego przedstawiciela, o którym mowa w § 9 ust. 2, trwa do czasu jego odwołania.

Data utworzenia: 2013-02-15 12:55:16  |   Odwiedzin: 8822  |   Autor: Admin Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 15:08:07  |   Zobacz rejestr zmian
Użytkownik Data Opis Wersja
Borkowska Jolanta 2018-12-18 15:08:07 aktualna 7
Borkowska Jolanta 2018-02-02 08:50:24 edycja 6
Borkowska Jolanta 2017-06-08 10:22:50 edycja 5
Borkowska Jolanta 2016-03-02 09:37:43 edycja 4
Borkowska Jolanta 2015-08-20 08:51:19 edycja 3
Borkowska Jolanta 2015-03-26 10:23:07 edycja 2
Borkowska Jolanta 2013-02-15 12:55:16 utworzenie 1