Biuletyn Informacji Publicznej PRGOK
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla obszaru działania Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie obszaru działania Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Mając powyższe na uwadze, wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 1297 )

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 72) Wysokość opłaty skarbowej wynosi 50,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Piły64-920 Piła, Plac Staszica 10; Bank PKO BP S.A. numer 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291;

• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439)"

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł,
 • za zmianę wpisu - 25 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
 • za wykreślenie z rejestru (wydanie decyzji) - 10 zł*

*Na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021poz. 72)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Wpis dokonuje się w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków, termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

***

Związek informuje, iż zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Na podstawie art. 9n sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Przedsiębiorca, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek złożyć za pośrednictwem BDO sprawozdanie zerowe. Sprawozdania należy składać na konta Urzędów Gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w BDO. Nie ma możliwości złożenia jednego sprawozdania z wszystkich gmin na konto Związku w BDO.

Ponadto zgodnie z art. 9nb ww. ustawy podmiot zbierający odpady komunalne (prowadzący punkt skupu), jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań (w przypadku braku zbierania odpadów komunalnych – należy złożyć sprawozdanie zerowe). Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej PRGOK - GRUDZIEŃ 2023
Rozmiar 185.59K
Format .pdf
Wniosek o wpis do RDR
Rozmiar 86.72K
Format .pdf
Wniosek o zmianę danych w RDR
Rozmiar 88.17K
Format .pdf
Wniosek o wykreślenie z RDR
Rozmiar 77.99K
Format .pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych
Rozmiar 71.82K
Format .pdf

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2022-12-21
 • Opublikował w BIPTomasz Leszczyński
 • Data opublikowania2022-12-21 09:48:01
 • Ostatnio zaktualizowałDorota Bonzel
 • Data ostatniej aktualizacji2023-11-27 14:15:35
 • Liczba wyświetleń984
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.